بيماراني كه بوسيله يك دارو به تنهائي نظير تتراسيكلين، استرپتومايسين، ريفامپيسين يا كوتريموكسازول درمان شده اند در 40 -  10% موارد دچار عود بروسلوز، گرديده اند و لذا بسياري از مولفين را نظر بر اينست كه بروسلوز را بايد با تركيبي از چند آنتي ميكروبيال، درمان نمود. در مبتلايان به بروسلوزي كه دچار گرفتاري  CNS  يا آندوكارديت نمي باشند رژيمهاي درماني حاوي استرپتومايسين، در بعضي از مطالعات نسبت به رژيم هاي درماني فاقد اين دارو با عود كمتري مواجه شده است. 

قبلا سازمان جهاني بهداشت، تتراسيكلين 2 گرم  /  روز  /  6 هفته  +  استرپتومايسين 1 گرم در روز به مدت 3 هفته را توصيه مينمود و هنوز بعضي از منابع، آنرا رژيم انتخابي، معرفي نموده تاثير داكسي سيكلين به مقدار 100 ميلي گرم  /  12 ساعت را همانند تتراسيكلين، دانسته اند. اين داروها در سطح وسيعي مورد استفاده، قرار گرفته و ميزان عود ناشي از آن ها در سطح پائيني قرار دارد ولي تزريق عضلاني استرپتومايسين، استفاده از اين رژيم درماني را در بعضي از موارد مشكل مينمايد و لذا در حال حاضر  Doxycycline  به مقدار 200 ميلي گرم  /  روز +  ريفامپيسين 600 ميلي گرم  /  روز به مدت شش هفته بوسيله  WHO  بعنوان رژيم انتخابي، معرفي شده است و بعضي از محققين را نظر بر اينست كه در صورت وجود عوارض چركي كانوني، به مدت بيش از شش هفته تجويز گردد. از طرفي تجويز يكماهه داكسي سيكلين  +  ريفامپين، با ميزان عود حدود 40% مواجه شده است. پس از شروع درمان بايد بيماران از نظر بروز واكنش شبه هرگزهايمر ، تحت نظر قرار گيرند. اين واكنش ممكن است طي 24 ساعت اول شروع درمان، بروسلوز، با تب شديد، هذيان و يا شوك، عارض شود كه در اينصورت از داروهائي نظير پردنيزولون ، به مقدار 1 ميلي گرم  /  كيلوگرم  /  روز  /  4 -  3 روز يا هيدروكورتيزون ، به مقدار 5 ميلي گرم  /  كيلوگرم در روز، استفاده ميشود.

رژيم هائي كه بمنظور درمان بروسلوز حاد بدون عارضه مورد استفاده قرار ميگيرد ممكن است در مبتلايان به گرفتاري  CNS  به خاطر پائين بودن سطح تتراسيكلين و استرپتومايسين ، در مايع نخاع، منجر به عود بيماري گردد و لذا تركيبي از ريفامپيسين به اضافه سفالوسپورين هاي نسل سوم را ميتوان در اين بيماران تجويز نمود. زيرا اين دارو ها در مايع نخاع از سطح خوبي برخوردار ميباشند. همچنين برخي از مولفين، تركيب تتراسيكلين يا داكسي سيكلين به اضافه ريفامپيسين را مناسب دانسته اند ولي تجارب بسيار اندكي در رابطه با مصرف اين داروها وجود دارد و اينكه آيا مصرف آنها در مبتلايان به نروبروسلوز، موارد عود كمتري به بار مي آورد يا نه نياز به بررسي بيشتري را مي طلبد. همانطور كه در مبحث عوارض بيماري نيز يادآورشديم، مننژيت بروسلائي به رژيم درماني كوتريموكسازول به اضافه ريفامپين، به خوبي پاسخ ميدهد و بدون هيچگونه عارضه پايداري، بهبود مي يابد و در بيماران بسيار بدحال ميتوان به جاي قرص كوتريموكسازول، از ويال آن با همان دوز متعارف، استفاده نمود. 

آندوكارديت بروسلائي را ميتوان با سه داروي باكتريسيد نظير استرپتومايسين، كوتريموكسازول و ريفامپيسين بنحوي كه در مورد مننژيت بروسلائي ذكر شد درمان نمود. 

البته مبتلايان به آندوكارديت بروسلائي تقريبا هميشه نياز به درمان آنتي ميكروبيال همراه با تعويض دريچه دارند و در مورد تاثير درمان آنتي ميكروبيال به تنهائي و دوره درماني، نظر واحدي وجود ندارد ولي درمان با تركيب تتراسيكلين، استرپتومايسين و كوتريموكسازول، به مدت شش هفته يا ريفامپيسين  +  كوتريموكسازول به مدت 9 -  6 ماه، با موفقيت ، مورد استفاده قرار گرفته است. 

درمان بروسلوز در زنان حامله:

با توجه به اينكه طي بيماري بروسلوز، ممكن است سقط  يا زايمان زودرس ناشي از شدت بيماري يا هر علت ديگري عارض شود حتي هنگامي كه بيماري با علائم مختصري تظاهر نموده است بايد به سرعت و بنحو موثري آنرا تحت كنترل در آورد. البته گرچه اثرات سوء تتراسيكلين بر حاملگي به اثبات رسيده است و مصرف استرپتومايسين نيز ممنوع ميباشد ولي شواهدي دال بر اثرات سوء كوتريموكسازول و ريفامپيسين، در جنين انسان، موجود نميباشد، اين دارو ها را ميتوان در دوره حاملگي، مصرف نمود. قابل تاكيد است كه با توجه به اثرات ثابت شده سولفاميدها طي چند روز آخر بارداري كه بر خطر بروز  Kernicterus  مي افزايد صلاح است در 3- 2 هفته آخر حاملگي از مصرف اين دارو نيز خود داري شود و تاختم حاملگي از تركيب ريفامپيسين  +  جنتامايسين با مقادير ذكر شده قبلي، استفاده گردد و سپس رژيم مناسبي نظير كوتريموكسازول + ريفامپيسين، جايگزين آن شود.

درمان بروسلوز در اطفال :

در درمان بروسلوز اطفال، تتراسيكلين به مقدار 40 -  20 ميلي گرم  /  كيلوگرم  /  روز و داكسي سيكلين به مقدار 4 -  2 ميليگرم و به مدت شش هفته موثر واقع ميشود ولي در كودكان كمتر از 9 ساله به دليل رنگي شدن غير قابل برگشت دندان هاي شيري، نبايد از اين داروها استفاده شود. ضمنا طي مطالعه اي مشخص شده است كه تركيب تتراسيكلين  +  استرپتومايسين ، بر بروسلا ها خاصيت باكتريسيد ، داشته در حاليكه هريك از آنها به تنهائي داراي خاصيت باكتريوستاتيك بوده است و جنتامايسين يا توبرامايسين ، موثر تر از استرپتومايسين ، ذكر شده است.

جدول 12 - درمان بروسلوز اطفال 

 

الف ـ  اطفال كوچكتر از 8 ساله (كوتريموكسازول  +  ريفامپيسين) 0

كوتريموكسازول (10 ميلي گرم  /  كيلوگرم  /  روز  /  45 روز /  برحسب تريمتوپريم) 0

ريفامپيسين (20ـ15 ميلي گرم  /  كيلوگرم  /  روز  /  45 روز) 0

 

ب ـ  اطفال بزرگتر از 8 ساله (داكسي سيكلين  +  استرپتومايسين يا جنتامايسين يا ريفامپيسين)

داكسي سيكلين (200 ميلي گرم  /  روز  /  45 روز) 0

استرپتومايسين (1 گرم  /  روز  /  2 هفته) 0

جنتامايسين (3 ميلي گرم  /  كيلوگرم  /  روز  /  2 هفته) 0

ريفامپيسين (900ـ600 ميل گرم  /  روز  /  45 روز) 0

 

ج ـ  درمان مننژيت، استئوميليت يا آندوكارديت بروسلائى اطفال

داكسي سيكلين  +  استرپتومايسين يا جنتامايسين به اضافه /  منهاي ريفامپيسين (بمدت 6ـ4 ماه) 0

 

 

كوتريموكسازول را ميتوان در كودكان به مقدار 10 -  8 ميلي گرم  /  كيلو گرم برحسب تريمتوپريم ، تجويز نمود و به مدت شش هفته ادامه داد و از ريفامپيسين  +  ساير آنتي ميكروبيال هاي موثر بر بروسلا ها نيز با موفقيت، استفاده شده و توصيه گرديده است در صورتي كه با تجويز استرپتومايسين به اضافه تتراسيكلين يا كوتريموكسازول، پاسخ ضعيفي دريافت شود و همچنين در مننژيت و آندوكارديت بروسلائي، ريفامپيسين نيز به داروهاي مزبور، افزوده گردد (جدول 12 ) . 

به منظور جلوگيري از عود بروسلوز ناشي از گونه مليتنسيس، پيشنهاد ميشود در كودكان ايراني، از تركيب ريفامپيسين  +  كوتريموكسازول و در سنين بالاتر از 9 سالگي از همان رژيمهاي  درماني بزرگسالان با دوز اطفال، استفاده نمائيم. 

آنتى ميكروبيال هائى كه مصرف آنها در درمان بروسلوز، توصيه نشده است:

بررسيهاي آزمايشگاهي، حاكي از آنست كه بروسلا ها معمولا نسبت به مواد ديگري نظير Imipenem  و  Ciprofloxacin  نيز حساسند ولي مصرف داروهائي نظير پني سيلين، سفالوسپورين ها، كلرامفنيكل ، نووبيوسين ، سيكلوسپورين ، اريترومايسين ، پلي ميگزين ها و سولفاناميد ها توصيه نشده است و درمان با ترانسفوزيون خون، سرم ايمون، واكسنهاي بروسلا و فاژ هاي بروسلا و لواميزول و ساير موادي كه ادعا شده است باعث افزايش پاسخ ايمني، ميگردد، قابل توصيه، نميباشد و از آنجا كه تجويز سيپروفلوگزاسين ، بنحو شايعي منجر به عود، شده است مصرف اين دارو نيز توصيه ، نميگردد.

سنجش پاسخ درمانى:

طي درمان با تتراسيكلين  +  استرپتومايسين در صورتي كه در عرض 10 روز پاسخ باليني ، حاصل نشود و يا بيماري، پيشرفت نمايد بايد كوتريموكسازول يا ريفامپيسين را نيز به رژيم درماني، بيفزائيم. ضمنا بيماراني كه با رژيم درماني تتراسيكلين  +  استرپتومايسين (يا ساير آمينوگليكوزيد ها) درمان شوند گاهي لازم است به رژيم درماني مجدد آنها ريفامپيسين نيز افزوده گردد.

درمان شش هفته اي ممكن است در تمامي موارد بروسلوز، مفيد واقع نشود بطوري كه گاهي لازم است بروسلوز مزمن همراه با آبسه را به مدت 6 -  4 ماه درمان نمائيم.       عليرغم وجود گزارشاتي مبني بر نفوذ سريع داكسي سيكلين به داخل سلول ها بر اساس مطالعه اي كه در سال 1973 بوسيله پژوهشگران اصفهان و دانشكده بهداشت دانشگاه تهران صورت گرفته است رژيم درماني اكسي تتراسيكلين  +  استرپتومايسين، برتر از داكسي سيكلين يا اكسي تتراسيكلين تنها در مبتلايان به بروسلوز ناشي از گونه مليتنسيس، تشخيص داده شده است. 

موارد لزوم مصرف استروئيدها:

1 ) بمنظور پيشگيري از بروز واكنش شبه هرگزهايمر در 4 -  3 روز اول درمان (برخي از منابع، تجويز استروئيد ها را تنها زماني توصيه كرده اند كه با واكنش هرگزهايمر شديدي مواجه شده باشيم) 0

2 ) در صورت وجود توكسمي شديد.

3 ) در صورت وجود ترمبوسيتوپني شديدي كه منجر به خونريزي شده باشد.

4 ) در صورت وجود ضعف و ناتواني شديد. در اينگونه موارد از پردنيزولون به مقدار 60 ميلي گرم  /  روز استفاده ميشود و سپس در عرض 7 -  5 روز تدريجا از مقدار آن كاسته ميگردد.

موارد لزوم عمل جراحى در درمان بروسلوز :

1 ) استئوميليت (البته اسپونديليت، معمولا بدون دخالت جراحي بهبود مي يابد) 0

2 ) آبسه پاراورتبرال.

3 ) بسياري از ضايعات چركي ناشي از بروسلا سوئيس.

4 ) گرفتاري هاي طحال نظير وجود كلسيفيكاسيون طحالي يا هيپراسپلنيسم شديد.

5 ) آندوكارديت بروسلائي.

6 ) آئورتيت آنوريسمال بروسلائي.

7 ) در مواردي كه در زمينه اسپلنومگالي با عود هاي مكرري مواجه شويم ممكن است اسپلنكتومي، مفيد واقع شود و از عود هاي بعدي جلوگيري نمايد.

8 ) در موارد تلقيح اتفاقي واكسن هاي زنده بروسلا آبورتوس يا بروسلا مليتنسيس، كه در حيوانات به مصرف ميرسد، ممكن است انگشت آسيب ديده، دچار تورم و درد خيلي شديدي بشود و ايجاد برش (انسيزيون) به منظور كاهش درد و فشار و جلوگيري از نكروز ناشي از ايسكمي ، لازم گردد. در عده كمي از اين بيماران عليرغم مصرف آنتي ميكروبيال ها ممكن است قطع عضو نيز لازم شود.

منابع : 

1) Mandell, Douglas, Bennet: Principles and Practice of Infectious  Diseases, 5th edition, 2000.   

2) Bennttt  and Plum: Cecill Textbook of Medicine 21st edition,  Saunders Publisher, 2000.   

3) Behrman, Kliegman, Jenson: Nelson Textbook of Pediatrics,  16th edition, 2000.   

4) Suspected brucellosis case prompts investigation of possible  bioterrorism-related activity, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2000  Jun 16;49(23):509-12   

5) Odeh M; Pick N; Oliven A; Deep venous thrombosis associated with  acute brucellosis, Angiology 2000 Mar;51(3):253-6   

6) Eduardo Gtuzzo, Carlos Carrillo: brucella; Infectious Diseases  edited by Gorbach, Bartlett and Blachlow, second edition, 1999  pp. 1838-1844.   

7) Fauce, Braunwald, Isselbacher: Harrison's Principles of Internal  Medicine; 14th Edition, 1998.   

8) Edward L. Kaplan and Michael: Feigin & Cherry Textbook of Pediatric  Infectious Diseases 4TH EDITION, VOLUME, 1, 1998.   

9) Weatherall, Ledinham, Warrell; Oxford Textbook of Medicine;  Oofort Publications third edition, 1996.   

10) Abram S. Benenson (edit.) Control of Communicable Diseases Manual  An Official report of the American Public Health Association;  sixteenth edition, 1995.   

11) Paul D. Hoeprich, M. Golin Jordan, Infectious Diseases, fifth  edition , Lippencott Company, 1994.   

12) Bernard D. Davis; Microbiology, fourth edition, 1990.   

13) Sanchez - Sousa; Serological Diagnosis of Neurobrucellosis  J-Clin-Pathol. 1990.   

14) Mousa-AM; Neurological Complications of Brucellar Spondylitis;  Actaneural - Scand. 1990 (Medline 1990)  

15) Mousa-AM, Bahar-RH; Neurological Complications of Brucella  Spondylitis; Acta-Neurolscand. 1990 Jan 81(1): 16-23   

16) Mackie & MC Cartney; Practical Medical Microbiology, Thirteenth  edition, 1989.   

17) Alfred P. Fishman (edit.); Pulmonary Diseases and Disorders,  Second edition, 1988. 

18) E. Zowghi and A. Ebadi; Brucellosis in Camels in IRAN; Rev. Sci.  Tech. Off. Int. Epiz., 1988   

19) A.B Christie, Infectious Diseases Epidemiology and Clinical  Practice, Fourth edition, 1987 

20) Abdoul Rahman M. Mousa, Saeed A Muhtaseb; Osteoarticular  Complications of Brucellosis; a study of 169 cases; Reviews of  Infectious Diseases Fol. 9 No.3 May-June 1987.   

21) Manson's Tropical Diseases; PEC. Manson Bahr and D.R. Bell 19th  edition,1987.   

22) Emilio Bouza, Manuel Garcia, Dela Torre; Brucellar Meningitis,  Reviews of Infectious Diseases, Vol, 9 No. 4. July 1987.   

23) Emilio Bouza; Brucella Meningitis; Review of Infectious Diseases  Vol.9 No. 4, 1987.   

24) Raad A. Shakir; Clinical Caregory of Nerubrucellosis; A Report of  Brain (1987).   

25) G. G. Strickland (editor); Clinics in Tropical Medicine and  Communicable Diseases; Volume 1 NO, 1, 1986   

26) Sir John Walton; Brain's Diseases of  Nervous System; Oxford  University Press; ninth edition, 1985.   

27) Goodman and Gilman; The Pharmacological Basic of Therapeutics;  seventh edition, 1985 

28) E. Zowgi and A. Ebadi; Naturally Occurring Brucella Melitensis  Infection in Cattle in IRAN Rev. Sci. Off. Int Epiz.,  4(4), 811 - 814, 1985 

:29) J. Ariza, F. Gudiol, J. Valverde, R. Pallares; Brucellar Spondilitis  a detailed analysis based on current findings; Rev.  of Infectious Diseases, Vol. 7,  no 5, September - October, 1985   

30) Derek Robinson; Epidemiology and Community Control of Disease in  Warm Climate Countries, second edition, Churchill Livingston, 1985.   

31) S. D. Nosov; Infectious Diseases of Children; Mir Publishers, Moscow 1984.   

32) Kenneth S. Warren and Adel A.F Mahmoud; Tropical and Geographical  Medicine, 1984   

33) A. Lysenko, Zoonoses Control: Colle Ction of Teaching Aids for  International Training Course; Center of International Projects;  Moscow 1982.   

34) E. Zowghi and A. Ebadi; Typing of Brucella Strains Isolated in IRAN;  Arch. Inst. Razi; 33, 109 - 114, 1982   

35) S. S. Elberg; A Guide to the Diagnosis, Treatment ant Prevention  of Human Brucellosis; WHO, VPH, 81.31 REV. 1981   

36) Robert A Fishman, W. B.; Cerebrospinal Fluid in Diseases of the  Nervous System; Sanders, 1980   

37) Wesley W. Spink; The Nature of Brucellosis; the University of  Minneasota, 1976   

38) G. G. Alton, Tois M. Jones and D. C. Pietz; Laboratory Techniques  in Brucellosis; WHO, 1975. 

39) Sarram, M., Feiz. J., Fruzandeh, and Gazanfarpour, P. Intrauterine  Fetal Infection With Brucella Melitensis as a Possible Cause of  Secpmd-Trimester Abortion, Am. J. Obstet. Gynecol., 119, 657-660  1974. 

40) J. M. Feiz, H. Sabbaghian, F. Sohrabi; A Comparative Study of  Therapy Aents Used for Treatment of Acute Brucellosis; The British JOUR-  NAL of Clinical Practice , Vol. 27 No.11 1973.   

41) Technical Report Series; Joint FAO/WHO Expert Committee on  Brucellosis; fifth report, No. 464, 1971.   

42) Samuel Baron, Medical Microbiology, third edition, 1991.   

43) Vincent T. Devita; Helley Internal Medicine; Lip. Co. 1990. 

44 ـ  اورنگ، احمد  ;  نديم، ابوالحسن  ;  آتش، اميرهوشنگ : بررسي همه گيري شناسي موارد بروسلوز انساني در اصفهان، سومين كنگره دامپزشكي ايران، نشريه الف ، 1687 انستيتو تحقيقات بهداشتي، سال 1348 0

45 ـ  اعتمادي، مهدي  ;  پناهي، محمود  ;  اشرفي، حميد : تظاهرات عصبي تب مالت وگزارش يك مورد آن، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه مشهد، شماره 7 و 8 صفحات 51ـ47 سال 1362 0

46 ـ  آقامحمدي، مصطفي : بررسي اپيدميولوژي بيماران مبتلا به تب مالت بستري در بخش عفوني بيمارستان امام خميني در سال هاي 1360ـ1355 ، پايان نامه جهت دريافت درجه  MPH  از دانشكده بهداشت دانشگاه تهران، سال 61ـ1360 0

47 ـ  آقامحمدي، مصطفي : ارزيابي يافته هاي آزمايشگاهي يكصد و يازده بيمار بستري شده به علت بروسلوز در بخش عفوني بيمارستان امام خميني تهران، پايان نامه جهت دريافت درجه تخصصي در رشته آزمايشگاه باليني، دانشكده بهداشت دانشگاه تهران، سال تحصيلي 63ـ1362 

48 ـ  سهرابي، فريدون : بررسي اپيدميولوژي تب مالت در اصفهان، پايان نامه جهت دريافت  MPH  از دانشكده بهداشت دانشگاه تهران، سال تحصيلي 49ـ1348 

49 ـ  هوشمند، بدخشان : وضعيت فعلي تب مالت در ايران، كتاب كنگره بروسلوز، دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد 1371 0 

50 ـ  حاتمي، حسين : موقعيت فعلي بروسلوز، در جهان و ايران، پايان نامه باهمكاري استاد ارجمند جناب آقاي دكتر هوشنگ ساغري، جهت دريافت دكتراي تخصصي در رشته بيماريهاي عفوني و گرمسيري، دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1366 0

51 ـ  حاتمي، حسين  ;  اعواني، مهرداد  ;  رضائي، سيروس : گزارش مواردي از بروسلوزدر استان كرمانشاه، درسال 1367 ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1368 0 

52 ـ  فيض، جواد : بيماري بروسلوز، مجموعه كنفرانسهاي كنگره بيماريهاي عفوني كودكان، سال 1362 ، ضميمه مجله دانشكده پزشكي مشهد . 

53 ـ  رضائي، حميدرضا  ;  اردهالي، صدرالدين  ;  خوارزمي، ارسلان  ;  معتمدي، سيده ;  واردي، معصومه : اصول و تفسير آزمايشات ايمونولوژي و سرولوژي، انتشارات دانشگاه شيراز، سال 1363 0

54 ـ  عبادي، عبدالله  ;  ذوقي، اسماعيل : روشهاي آزمايشگاهي استاندارد، براي تشخيص بروسلوز و سويه هاي بروسلائي، بخش بروسلوز انستيتو رازي، از انتشارات سازمان دامپزشكي كشور، شماره 23 سال 1361 0 

55 ـ  فيض، جواد : ابتلاء جنين به بروسلا مليتنسيس و امكان سقط  جنين و اختصاصات بروسلوز، دركودكان، بروسلاوبروسلوزيس در انسان و حيوان، كتاب اولين كنگره بروسلوز در ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، سال 1371 0 

56 ـ  اورنگ، احمد  ;  نامجو، جلال  ;  سيدي رشتي، علي محمد : بررسي پراكندگي وميزان آلودگي بروسلوز انسان، در چند شهرستان استان خراسان، مجله طب عمومي سال هشتم.

57 ـ  لشگري زاده، رُزا : بررسي ويژگيهاي باليني و اپيدميولوژيك مبتلايان به بروسلوز بستري در بخش عفوني سيناي كرمانشاه در سال 1368 ، پايان نامه با همكاري دكتر حسين حاتمي، مهر ماه 1369 0 

58 ـ  صباغيان، حسين : بررسي اپيدميولوژي بروسلوز در قم، مجله بهداشت ايران، سال دوم، شماره 2 تابستان 1352 0 

59 ـ  صباغيان، حسين  ;  غياث الدين، حسين  ;  ابوالحسني، محمود : انتشار جغرافيائي و بعضي از خصوصيات اپيدميولوژيك بروسلوز در روستاهاي اطراف اصفهان، مجله بهداشت ايران سال اول، شماره 3 سال 1351 0

60 ـ  مقصودي، همت : بررسي بيماران مبتلا به آرتريت عفوني بستري در بيمارستان سيناي كرمانشاه در سال 1369 با همكاري دكتر حسين حاتمي، پايان نامه جهت دريافت درجه دكترا، سال 1369 0 

61 ـ  منير، مادكور : بروسلوز، ترجمه دكتر دسته علي و دكتر منيري، با همكاري استاد بزرگوار، دكتر عليرضا يلدا،  تهران 1371 0

62 ـ  منتظري، عباس  ;  پهلوان زاده، حسين  ;  مقدس پور، سيد ابراهيم : گرفتاري سيستم اعصاب مركزي در بيماران بروسلائي و بررسي 12 مورد، مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال بيست و پنجم، شماره 13 و 14 0

63 ـ  نجفي، محمدرضا : بررسي عوارض عصبي ناشي از بروسلوز در 253 مورد بيمار بستري در بيمارستان هاي تابعه دانشكده پزشكي اصفهان، شماره 2420

64 ـ  اعتمادي، مهدي  ;  پناهي، محمود  ;  اشرفي، حميد : تظاهرات عصبي تب مالت، مجله دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1362 0

65 ـ  حاتمي، حسين  ;  آرودرا، گُيند  ;  منصوري، فيض الله : گزارش 20 مورد مننژيت بروسلائي از غرب ايران و مقايسه آن با مواردي از مننژيت سلي و ويروسي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه سال 1371 0 

66 ـ  حاتمي، حسين : مقالات اپيدميولوژي بروسلوز، مننژيت بروسلائي، گزارش يك مورد كوري ناگهاني، گزارش يك مورد پنوموني و تفسير تست هاي سرولوژيك بروسلوز، كتاب اولين كنگره بروسلوز در شهركرد سال 1371 0 

67 ـ  آزموده، محمد : گزارش آمار بيماريها در ايران، اداره كل مبارزه با بيماريها، سال 1371 0 

68 ـ  شيخ الرئيس ابوعلي سينا : قانون در طب، كتاب اول، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي، چاپ سروش، تهران 1362 0

69 ـ  ذوقي، اسماعيل  ;  عبادي، عبدالله : ارزشيابي واكسن Reduce dose- S.19  در گاو هاي بالغ، مجله پژوهش و سازندگي، شماره 15 ، سال چهارم 1371 0 

70 ـ  حاتمي، حسين  ;  نامداري، هنگامه  ;  چشم براه، آذر: گزارش 58 مورد بروسلوز در زنان حامله بستري در بخش عفوني سيناي كرمانشاه، طي سالهاي 1373 ـ1367 ، مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري، شماره دوم، سال اول، 1375 صفحات 30ـ22 ز 

71 ـ  ذوقي، اسماعيل : سقط  جنين ناشي از بروسلوز، كتاب چهارمين كنگره سراسري بيماريهاي عفوني و گرمسيري، دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال 1372 0

72 - حاتمي، حسين : كتاب رايانه اي بروسلوز، حوزه معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، ويرايش چهارم، سال 1378

 

+ نوشته شده توسط شادی اکبری در جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:22 |


Powered By
BLOGFA.COM